کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد پرسنلی


 

سیدامیر میرباقری

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

محل خدمت: بیمارستان امام رضا (ع)

تلفن تماس: 09155194502

آدرس الکترونیک:

MirbagheriA1@mums.ac.ir