کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد پرسنلی

مریم صانعی
عضو اصلی هیات مدیره

سمت: مدیر واحد پرسنلی
محل خدمت:آزمایشگاه دکتر امینی
تلفن تماس:۰۹۳۶۲۳۹۳۴۸۷
آدرس الکترونیک: Maryam_sanei1369@yahoo.com

soap2day