کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

نحوه ثبت نام و عضویت در جامعه نحوه ثبت نام و عضویت در جامعه 

 1-واریز وجه حق عضویت به شماره کارت 1343-6501-6915-6037  صاحب حساب آقای مهدی خدیوی بانک عامل صادرات

 2- تکمیل فرم ثبت نام

          الف) بعد از تایید نهایی، لطفا کد رهگیری ارسال شده به آدرس الکترونیک خود را به شماره تلفن 09153086905 آقای محسن ولی زاده

                  (مسئول تایید اطلاعات اعضاء) ارسال فرمائید.

           ب) بعد از تایید و بررسی عضویت سال جاری، کارت عضویت به آدرس پستی شما ارسال می گردد.

 

شرایط عضویت بر اساس اساسنامه جابک کشوری

 پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 300000 ریال

(دانشجویان علوم آزمایشگاهی با تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام در کمیته دانشجوئی (داخل سایت) مکلف به پرداخت حق عضویت نمی باشند.

لازم به یادآوری است دانشجویان محترم از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ راي و کاندید هیات مدیره، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهند ﺑﻮد. )

فرم عضویت در کمیته دانشجوئی

 

" ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﯾﺖ و اﻧﻮاع آن "

ﻣﺎده 6

هرﻓﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﺪ .

  -1 داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ( ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪBase ﮐﺎردان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ).

   2- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.

   3- ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-4     ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت ﺣﺮﻓﻪ اي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-5     ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ.

     ﺗﺒﺼﺮه : ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد ، ﺳﻠﺐ ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

          


  ﻣﺎده 7

ﻋﻀﻮﯾﺖ :

 ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻀﻮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد .

-1اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﻖ رأي ﺑﻮده و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

-2اﻋﻀﺎي اﻓﺘﺨﺎري متخصصین و دﮐﺘﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و PhD های تک رشته ای آزمایشگاهی ﮐﻪ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

-3ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ( ﻃﺒﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻋﻢ ازدارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ غیر علوم آزمایشگاهی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : 1 ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ و اﻓﺘﺨﺎري (ﮐﻪ داراي متخصصین و دﮐﺘﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و PhD های تک رشته ای آزمایشگاهیﺑﺎﺷﻨﺪ) از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ راي و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهند ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه2 .– اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 


LiveZilla Live Chat Software