کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

نحوه ثبت نام و عضویت در جامعه

متقاضیان عضویت در جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی غیر از ماده 6 اساسنامه بند 1

در صورت تکمیل فرم عضویت، وجه پرداختی مسترد نمی گردد.

 

 نحوه ثبت نام و عضویت در جامعه 

  تکمیل فرم ثبت نام

          الف) بعد از تایید نهایی، لطفا کد رهگیری به همراه نام و نام خانوادگی و موبایل خود را به شماره  تلفن 09153180626 آقای صفایی تبار (مسئول تایید اطلاعات اعضاء) ارسال فرمائید.

           ب) بعد از تایید و بررسی عضویت سال جاری، و اطلاع رسانی شماره عضویت به ثبت نام کننده، کارت عضویت به آدرس پستی شما ارسال می گردد.

 

شرایط عضویت بر اساس اساسنامه جابک کشوری

 پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 300000 ریال

(دانشجویان علوم آزمایشگاهی با تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام در کمیته دانشجوئی (داخل سایت) مکلف به پرداخت حق عضویت نمی باشند.

لازم به یادآوری است دانشجویان محترم از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ راي و کاندید هیات مدیره، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهند ﺑﻮد. )

فرم عضویت در کمیته دانشجوئی

 

" ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﯾﺖ و اﻧﻮاع آن "

ﻣﺎده 6

هرﻓﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﺪ .

  -1 داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ تکنسین قدیم ، ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته های بیوشیمی بالینی، خون شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک انسانی، میکروب شناسی 

   2- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.

   3- ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-4     ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت ﺣﺮﻓﻪ اي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-5     ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ.

     ﺗﺒﺼﺮه : ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد ، ﺳﻠﺐ ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

          


  ﻣﺎده 7

ﻋﻀﻮﯾﺖ :

 ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻀﻮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد .

-1اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﻖ رأي ﺑﻮده و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

-2اﻋﻀﺎي اﻓﺘﺨﺎري متخصصین و دﮐﺘﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و PhD های تک رشته ای آزمایشگاهی ﮐﻪ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .