کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد روابط عمومی

آزاده مبلغ

عضو اصلی هیات مدیره

سمت : مدیر واحد روابط عمومی

تلفن : 09156207326

آدرس الکترونیک: mobalegha1@mums.ac.ir

 

soap2day