کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد روابط عمومی

 

 

 

محمد كمالي

سمت: عضو اصلی هيئت مديره

محل خدمت: مركز بهداشت شماره يك

 تلفن تماس: 8917265 - 09156207327

آدرس الکترونیک:  

Kamalim3@mums.ac.ir