کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد رفاهی و خدماتی

بیژن نجاتی ریحانی

سمت: عضو اصلی و نايب رئيس هيئت مديره

 محل خدمت: بیمارستان هاشمی نژاد


تلفن تماس: 09159119279

   Nejatib1@mums.ac.ir

 b.nejati.r@gmail.com