کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد رفاهی و خدماتی

مهدی قنبری

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

سمت : مدیر واحد رفاهی
محل خدمت : بیمارستان قائم عج
09153084719

آدرس الکترونیک : ghanbarim3@mums.ac.ir

soap2day