کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد حقوقی

 

  سیدحمید طباطبائی

سمت: عضو اصلی و دبیر هيئت مديره

محل خدمت: بیمارستان امام رضا

تلفن تماس:  09159119154

آدرس الکترونیک

TabatabaeiH1@mums.ac.ir