کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد اقتصادی

بیژن نجاتی ریحانی

مدیر واحد امور اقتصادی

عضو اصلی هیات مدیره

سمت : رئيس هيات مديره

 محل خدمت: بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 تلفن تماس: 09159119279

   Nejatib1@mums.ac.ir

b.nejati.r@gmail.com

 

soap2day