کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد اقتصادی


 

مهدي عطاريان

سمت: عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

 محل خدمت: بيمارستان دكتر شريعتي

    تلفن تماس: 09155156549

آدرس الکترونیک:

   AttarianM1@mums.ac.ir