کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد آموزش و پژوهش


محسن ولی زاده

سمت: عضو اصلی هيئت مديره

محل خدمت: دانشکده پزشکی

تلفن تماس: 09153086905

آدرس الکترونیک:

valizadehm1@mums.ac.ir

          شرح وظايف واحد آموزش و پژوهش

1.       برنامه ريزی نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های اعضاء جابک

2.       طراحی برنامه های آموزشی مدون مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی

3.       اخذ مجوزهای لازم و همکاری با مراکز دولتی و غیردولتی برای پيشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی

4.       حمايت از طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت آزمایشگاهیان

5.       شناسايي و حمايت از ايده های نوآورانه در حوزه آموزش و پژوهش و ارتقای سلامت

6.       طراحی و انتشار یک مجله علمی علوم آزمایشگاهی

soap2day