کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مسئول مرکز آموزش جامعهامید نجاتی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

محل خدمت: بیمارستان 22 بهمن

تلفن تماس: 09361092442

آدرس الکترونیک: omidnejati@yahoo.com

آب و هوا

soap2day