کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

مسئول مرکز آموزش جامعهامید نجاتی

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

محل خدمت: بمارستان 22 بهمن

تلفن تماس: 09361092442

آدرس الکترونیک:

omidnejati@yahoo.com