کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

مطالب علمی و تخصصی آزمایشگاهی

     ملاحظات ارگونومیک در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

غلامرضا هدایتی، کارشناس نظارت و ارزیابی آزمایشگاه، مدیریت امور آزمایشگاه‌ها ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

با توجه به اینکه کار و فعالیت یکی از ابعاد سلامتی است و انسان بدون برخورداری از شغل، قادر به تأمین سلامت کامل خود نیست؛ اما بسیاری از شغل‌ها و محیط‌های کاری با انواع مختلفی از عوامل زیان‌آور روبرو هستند که هر یک می‌تواند برای سلامت انسان مخاطراتی داشته باشند. به منظور مقابله با مخاطرات موجود در محیط‌های کار، علوم و فنون مختلفی تا به ‌حال ابداع گردیده است.از جمله این علوم می‌توان به علم ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی Human factors Engineering اشاره کرد. ارگونومی از دو کلمه یونانی”ارگو” به مفهوم کار و “نوموس” به مفهوم قانون و قاعده تشکیل شده است.ارگونومی علم اصلاح و بهینه‌سازی محیط، مشاغل و تجهیزات متناسب با محدودیت‌ها و قابلیت‌های انسان، علم متناسب کردن کار با انسان، بهبود بخشیدن و ارتقاء سلامت و عملکرد انسان در ارتباط با وظایف شغلی، لوازم کار و محیط کار است. ارگونومی علمی است که از تطابق هرچه بیشتر کار با کاربر سخن می‌گوید؛ به عنوان نمونه در تعریفی از این علم، ارگونومی علم اصلاح و بهینه‌سازی محیط، مشاغل و تجهیزات و تطابق آنها با قابلیت‌ها و محدودیت‌های انسان تعریف شده که دو هدف عمده یعنی ارتقاء سطح سلامت، بهداشت و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. آزمایشگاه‌های تشخیص طبی از مکان‌هایی هستند که هر روزه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به آنها مراجعه می‌کنند تا بیماری‌های آنان تشخیص داده شود. ادامه مطلب.

   ******************************************************************************************************************************************************************************************

تفسير پارامترهاي هماتولوژي در يك نگاه

دكتر حبيباالله گل افشان، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آناليزورهاي خونشناسي، برخي پارامترهاي خوني را براي گلبولهاي قرمز و پلاكتها وگلبولهاي سفيد بـا ترسـ يم هيسـتوگرام يـ ا محاسـبه ، گزارش ميكنند. برخي از اين پارامترها جاي پاي خودرادرهماتولوژي بازكرده است ودريچههاي تازهي تشخيصي ارائه كـرده اسـت و برخـ ي هنوز تنها جنبهي گزارش دارد. در اين فصل اشارهاي كوتاه و گذرا به پارامترهاي خوني و كاربرد آنها در علم هماتولوژي شده است.ادامه مطلب

   ******************************************************************************************************************************************************************************************

كمي لومينسانس ايمنواسي و استفاده از آن در آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي

دكتر ميلاد دولتخواه (مسئول فني شركت آپادانا تابناك سيستم)

روش ايمنواسي اصولاً به آزمايشهايي گفته ميشود كه بر اساس اتصال آنتيبادي و آنتيژن بنا شده است. 1 شاخهاي از اين آزمايشها را ايمنواسي بر پايه آنزيم گويند كه در آن آنزيم خاصي با آنتيبادي نشاندار (كونژوگه) ميشود تا سيگنالي (مانند رنگ يا نور) توليد كند كه رابطه مستقيم يا غيرمستقيم با غلظت آناليت درون نمونه داشته باشد. روشهاي ايمنواسي ميتواند به چند دسته تقسيم شود مانند 2 راديوايمنواسي و فلورسانس ايمنواسي 4 ، كمي لومينسانس ايمنواسي 3 ، الايزا 5 . تفاوت در اكثر اين روشها به مولكول نشاندارشده به آنتيبادي و نوع سيگنالي كه توليد ميكند، بستگي دارد. ادامه مطلب

   ******************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
soap2day