کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

شرح وظائف

الف ) شرح وظايف رئيس

1- اداره جلسات هيات مديره و اجراي مصوبات آن

2- صدور و ابلاغ براي اعضاء هيات مديره ( نائب رئيس، دبير و معاونين و مسئولين واحدها)

3- نظارت بر كليه امور معاونتها

4- اعلام يا ابلاغ مواضع جامعه به مراجع ، مراكز، افكار عمومي و رسانه‌ها در صورت نياز

5- امضاء كليه مكاتبات هيات مديره با مبادي ذيربط

6- اخذ گزارش كتبي عملكرد از معاونتهاي مختلف زير مجموعه هر سه ماه يكبار

7- امضاي اسناد، چكها، سفته‌ها، برات و قراردادهاي تعهد آور

8- عزل و نصب كادر اداري

9- برقراري ارتباط با مسئولين دانشگاه و ساير مسئولين بر حسب لزوم

10- ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره

 

 

 

ب ) شرح وظايف نائب رئيس
1- كليه اختيارات رئيس هيات مديره (در صورت غيبت، فوت ، استعفاء يا سلب شرايط قانوني از وي تا انتخاب رئيس جديد هيات مديره ) را دارا مي‌باشد.

2- اداره جلسات هيات مديره در غياب رئيس

3- انجام اموري كه از سوي رئيس هيات مديره و يا بر اساس تصويب جلسه به وي محول مي‌شود.

4- تدوين گزارش عملكرد هيات مديره در هر شش ماه يكبار به صورت مكتوب

5- جمع بندي و تدوين برنامه‌هاي پيشنهادي اعضاي هيات مديره به عنوان برنامه ساليانه

6- امضاء چك‌ها، اسناد، بروات، سفته‌ها و... به همراه رئيس و مسئول امور مالي

7- انجام ساير امور محوله

ج ) شرح وظايف دبير

1- تهيه دستور كار جلسات و ارسال آن به اعضاء هيات مديره جهت شركت در جلسه

2- پيگيري مصوبات جلسات

3- پيگيري روند پيشرفت اجرايي برنامه‌هاي مصوب

4- پي گيري تنظيم شرح وظايف معاونتها و واحدها

5- ساير امور محوله زير نظر رئيس هيات مديره

د) شرح وظايف خزانه دار

1- تنظيم کلیه جزئیات مربوط به دریافت و پرداخت ها براي هیئت مدیره

2- گزارش سه ماهه وضعيت مالي جامعه

3- گزارش وضعیت مالی در مجمع عمومی سالانه و يا هر زمان دیگر که لازم باشد و ارائه یک نسخه از آن به منشی جامعه برای بایگانی سوابق.

4- یکی از امضا کنندگان چک و دیگر اسناد مالي جامعه

5- مسئول حسابرسی سرمایه جامعه، بودجه وهزینه ها است

ه) رابطین

1- ضویت در جامعه

2-  شرکت منظم در جلسات مشترک هیات مدیره و رابطین

3-  انتقال پیشنهادات همکاران به هیات مدیره

4-  اطلاع رسانی دقیق و به موقع درباره مصوبات و برنامه های هیات مدیره به همکاران

5-  سعی و کوشش در جهت انسجام تشکیلاتی جامعه و ایجاد انگیزه و دلگرمی بین همکاران و دانشجویان

6-  تلاش در جهت نهادینه کردن خواسته ها و مطالبات صنفی و اجتماعی همکاران با ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم قانونی در چهارچوب اساسنامه جامعه

7-  نقد سازنده عملکرد هیات مدیره و نیز حمایت از برنامه های مثبت جامعه

8-  جمع آوری مدارک و حق عضویت سالانه اعضاء و تحویل آن به مسئولین ذیربط

 

 


soap2day