کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اعضای هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

 

 


 
                                         اعضاي هيات مديره    
 
 
 

 

     

بیژن نجاتی ریحانی

عضو اصلی هیات مدیره

سمت : رئيس هيات مديره

 محل خدمت: بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 تلفن تماس: 09159119279

   Nejatib1@mums.ac.ir

b.nejati.r@gmail.com

 
 
       
 
 
 

محسن ولی زاده

عضو اصلی و نائب رئیس هيات مديره

سمت : مدیر واحد آموزش

محل خدمت: دانشکده پزشکی

تلفن تماس: 09153086905

آدرس الکترونیک:

valizadehm1@mums.ac.ir

 

مریم صانعی
عضو اصلی هیات مدیره

سمت:مدیر واحد پرسنلی
محل خدمت:آزمایشگاه دکتر امینی
تلفن تماس:۰۹۳۶۲۳۹۳۴۸۷
آدرس الکترونیک:
Maryam_sanei1369@yahoo.com

 
     
 

مهدی قنبری

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

سمت : مدیر واحد رفاهی
محل خدمت : بیمارستان قائم عج
09153084719

آدرس الکترونیک :
ghanbarim3@mums.ac.ir

 
 

 داود امینی

عضو اصلی هیات مدیره

سمت: مدیرواحد حقوقی

محل خدمت: آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی

تلفن تماس: 09151135647

آدرس الکترونیک:

Davoudamini@yahoo.com

 
 
 
 

آزاده مبلغ

عضو اصلی هیات مدیره

سمت : مدیر واحد روابط عمومی

تلفن : 09156207326

آدرس الکترونیک: mobalegha1@mums.ac.ir

mobalegha1@mums.ac.ir mobalegha1@mums.ac.ir

 

سمیه ملایی

بازرس اصلی هیات مدیره

محل خدمات آزمایشگاه خصوصی

تلفن : 09155237225

 
 

 

 

soap2day