کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

اعضای هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی


 
                                         اعضاي هيات مديره    
 
 

مهدي خديوي

سمت: عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: اداره امور آزمایشگاهها

 تلفن تماس: 09155310634-09372877211

  KhadiviM1@mums.ac.ir

      

بیژن نجاتی ریحانی

سمت: عضو اصلی و رئيس هيات مديره

مدیر واحد رفاهی

 محل خدمت: بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 تلفن تماس: 09159119279

   Nejatib1@mums.ac.ir

b.nejati.r@gmail.com

 
 
       
 
 

محسن ولی زاده

سمت: عضو اصلی و نائب رئیس هيات مديره

مدیر واحد آموزش

محل خدمت: دانشکده پزشکی

تلفن تماس: 09153086905

آدرس الکترونیک:

valizadehm1@mums.ac.ir

    محمد كمالي

سمت: عضو اصلی هيات مديره

مدیر واحد روابط عمومی

محل خدمت: مركز بهداشت شماره يك

 تلفن تماس: 8917265 - 09156207327

آدرس الکترونیک:

   Kamalim3@mums.ac.ir

 
     
      

 مهدي عطاريان

سمت: عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

مدیر واحد مالی

 محل خدمت: بيمارستان دكتر شريعتي

    تلفن تماس: 09155156549

آدرس الکترونیک:

   AttarianM1@mums.ac.ir 


 

امید نجاتی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدیر واحد حقوقی

محل خدمت: بمارستان 22 بهمن

تلفن تماس: 09361092442

آدرس الکترونیک:

omidnejati@yahoo.com


 
 
 
 

سیدامیر میرباقری

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدیر واحد پرسنلی

محل خدمت: بیمارستان امام رضا (ع)

تلفن تماس: 09155194502

آدرس الکترونیک:

MirbagheriA1@mums.ac.ir


   

 خانم ملایی

سمت: بازرس اصلی هیات مدیره

محل خدمت:

تلفن تماس: 09155237225

آدرس الکترونیک:

 
 
 
     عزیزا... بهجتی

سمت: بازرس علی البدل هيات مديره

تلفن تماس: 09155185623

آدرس الکترونیک: 

BehjatiA1@mums.ac.ir