کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اسامی هیئت مدیره کشوری جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

هیات مدیره

آقای حسن قجاوند : تهران ۰۹۱۳۱۰۵۸۸۳۷

آقای حبیب فاضلیان : شهرکرد ۰۹۱۳۳۸۴۲۹۲۴

خانم سمیرا کبیری : تهران ۰۹۱۲۴۷۰۷۴۸۷

خانم سپیده غلامی : تهران ۰۹۱۲۲۹۰۳۴۰۵

آقای بهزاد لشگری : تهران ۰۹۱۹۵۵۱۶۳۰۴

آقای امیر طالبی لک : ارومیه ۰۹۱۴۳۴۰۱۲۷۶

آقای حسین نازپرور : چالوس ۰۹۱۱۳۹۱۱۷۴۵

آقای حفظ اله جهاندار : ساری ۰۹۳۹۹۲۳۳۷۲۵

آقای مهدی سپهرنژاد : کاشان ۰۹۱۳۳۶۳۱۷۰۰

آقای بهرام حسین بیگی : قزوین ۰۹۱۲۶۸۱۳۷۷۹

آقای دوست محمد بلوچ : سیستان و بلوچستان ۰۹۱۵۹۴۵۰۶۰۳