کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اساسنامه جامعه صنفي آزمايشگاهيان باليني كشور

فصل اول :
" كليات و اهداف "
ماده 1
نام : جامعه صنفي آزمايشگاهيان باليني كشور تشكلي است صنفي ، غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً جامعه ناميده مي شود .

ماده 2
محل : مركز اصلي اين جامعه در شهر تهران به نشاني  خ ستارخان خ  شادمان كوچه گل آبدان پ 5 طبقه 3تلفن به شماره  665513283 واقع است كه در صورت لزوم بنا به در خواست هيات مديره مي تواند با موافقت وزارت كشور در ساير استانها و شهرستانهاي كشور شعبه دفتر يا نمايندگي داير نمايد .

ماده 3
تابعيت :
اعضاي جامعه تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اعلام مي دارند .

ماده 4
اهداف :
جامعه داراي اهداف زير مي باشد :
1-تلاش در جهت گسترش و ارتقاء استانداردهاي موجود و اجراي مطالعات كاربردي و پژوهشي و تحقيقات توسط گروه هاي تخصصي جامعه آزمايشگاهيان باليني كشور  با بهره گيري از نظرات كارشناسي   اساتيد دانشگاه و انجمن هاي علمي ، تخصصي به منظور بهبود كيفيت  خدمات آزمايشگاهي.
2-ايجاد همبستگي و وحدت و هماهنگي بين عموم آزمايشگاهيان در راستاي مطالبات صنفي و تخصصي براي اعضاء .
3–دفاع از حقوق و منافع كاركنان آزمايشگاهي و پيگيري مطالبات و خواسته هاي صنفي از طريق مجاري قانوني كشور و تلاش  در جهت حذف موانع ارتقاء شغلي آنان .
4-حفظ و ارتقای شان و منزلت جامعه آزمایشگاهیان و دفاع از هویت حرفه ای آنان.
5-ارتقای سطح علمی و عملی آزمایشگاهیان  با ایجاد تسهیلات ادامه تحصیل و برگزاری کنگره ها و همایش ها ، کارگاه ها ی عملی و تشکیل کمیته های باز آموزی.
6- تلاش درجهت ایجاد تسهیلات و خدمات رفاهی و معیشتی اعضا جامعه.
7-پشتیبانی حقوقی و معنوی از اعضا جهت رفع مشکلات شغلی .
8- انتشار نشریه و ایجاد سایت.

ماده 5
كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود .

فصل دوم :
" شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن "
ماده 6
هرفرد آزمايشگاهي كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت جامعه در آيد .
1- داشتن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي در رشته علوم آزمايشگاهي يا كارشناسي ارشد ( با پايهBase  كاردان يا كارشناس علوم آزمايشگاهي( باليني ).
2-پذيرفتن مفاد اساسنامه.
3-عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
4-نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي .
5-پرداخت حق عضويت.
تبصره : خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد ، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي مي باشد .

ماده 7
عضويت :
جامعه داراي سه نوع عضو خواهد بود .
1-اعضاي اصلي كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .
2-اعضاي افتخاري دكترای آزمايشگاه PHD كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيأت مديره ، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .
 3-اعضاي وابسته كليه كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي كه داراي حداقل 5 سال سابقه كار آزمايشگاهي ( طبق پرداخت حق بيمه يا حكم كارگزيني ) باشند. اعم ازتکنسین آزمايشگاه يا دارندگان مدارك كارشناسي  وكارشناسي ارشد مرتبط با آزمايشگاه مي تواند به عنوان عضو وابسته جامعه پذيرفته شوند .
 تبصره 1 : کلیه اعضای وابسته و افتخاری (که دارای مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی  و یا PHD و یا تحقیقاتی و....باشند) از تمامی امتیازات عضویت به غیر از حق رای و انتخاب شدن، برخودار خواهند بود.
 تبصره 2 – اعضاي وابسته مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .
 تبصره 3 – تعیین میزان حق عضویت بر عهده تشکلهای استانی باشد .
 تبصره 4 – کلیه تشکل های استانی مکلف به پرداخت20بیست درصداز حق عضویت سالانه خود بر مبنای میانگین کشور خواهند بود .

ماده 8
اركان جامعه عبارتند از :    الف : مجمع عمومي         ب : هيأت مديره              ج : بازرسان

الف – مجمع عمومي :
ماده 9
مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري جامعه بوده و به صورت عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده تشكيل مي گردد

ماده 10
مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يكبار در مهر تشكيل خواهد شد . براي رسميت يافتن جلسه حضور نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد . در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي  عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هيأت  مديره ، بازرسان ، يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد  و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود .

تبصره 1:
كليه مجامع عمومي بايد با تأييد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شوند .
تبصره 2 : در صورتي كه هيئت مديره مجمع عمومي سالانه را  در موعد مقرر برگزار نكند بازرسان مكلفند پس از تأييد وزارت كشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور  بنمايند .

ماده 11 :
دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار  صورت مي پذيرد ، آگهي تشكيل مجمع براي نوبت اول بايد حداقل2 هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع  در روزنامه تعيين شده درج گردد .

ماده 12
وظايف مجمع عمومي عادي :
1– انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان.
2-استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسان.
3-تعيين خط مشي كلي جامعه.
4-بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره .
5- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه جامعه .
6-تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها ي جامعه.

ماده 13
مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني نحوه اعلام در روزنامه كثيرالانتشار ، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
1-با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرسان .
2-با درخواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلي جامعه .
تبصره 1: مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط  مجمع عمومي عادي را دارد .
تبصره 2 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 14
در صورتي كه  اكثريت بازرسان يا يك سوم اعضاء در خواست تشكيل مجمع  عمومي فوق العاده را داشته باشند ، موضوع كتباً به هيأت مديره اطلاع خواهد شد، رئيس هيأت مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت15 روز طبق اين اساس نامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام كند، در غيراين صورت بازرسان و  يا نماينده اعضاء متقاضي ظرف مدت 10 روز با تاييد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايد.

ماده 15
وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
1-    تصويب تغييرات در مفاد اساس نامه .
2-    بررسي و تصويب انحلال جامعه .
3-    عزل هيأت مديره .
تبصره 1- عزل هيأت مديره بنا به درخواست 3/1 اعضاي اصلي يا اكثريت بازرسان يا اكثريت هيأت مديره با اطلاع وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد .
تبصره 2 – در صورت تصويب عزل هيأت مديره مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب 3 نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه  و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيأت مديره جديد اقدام مي نمايد .

ماده 16
مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه مركب از يك رئيس و يك منشي و 2 ناظر كه از اعضاي هيئت مديره يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند، اداره مي شود.
تبصره 1- اعضاي هيأت رئيسه با اعلام نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند .
تبصره 2 : هيآت رئيسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضاء در محل دفتر جامعه نصب مي نمايد .

ب) هيات مديره
ماده 17
جامعه داراي هيآت مديره اي مركب از 11 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
تبصره1: شعب جامعه با رعايت ماده 2 اساسنامه در استانها و شهرستانها توسط هيآت مديره ای که مرکب از 5 الی 7 نفر ازسوی اعضای همان شعب انتخاب و با تصویب هیات مدیره مركزي منصوب مي شوند ، اداره  خواهد شد . اعضاء اين هيآتها طبق دستورالعمل هيئت مديره مركزي فعاليت خواهند نمود. حد نصاب تاسيس شعبه 30 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود. .
تبصره 2 : جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه  يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آراء موافق اكثريت نسبي معتبر خواهد بود .
تبصره  3 : اعضاي هيئت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخاب را به وزار كشور ارسال مي نمايند .
حدود اختيارات هيأت مديره را آئين نامه مشخص مي نمايد .
تبصره 4 : شركت اعضاء هيأت مديره  در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي  يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
تبصره 5 : در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
تبصره 6 : هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رئيس با نايب رئيس جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده 18
 مجمع عمومي ، هيأت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره براي دو دوره متوالي بلامانع بوده و هيات  مديره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخاب هیات مدیره  جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد .

ماده 19
هيأت مديره نماينده قانوني جامعه بوده و وظايف و اختياراتش به شرح زير مي باشد :
حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي  به حسابهاي جامعه و پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب بانكي  ، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حَكَم ، وكيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي .
به طور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند با رعايت مصالح جامعه در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن آنها يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام جامعه انجام دهد.
 تبصره 1 : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است . هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور  را مشروط به رعايت حدود موضوع جامعه دارا مي باشد .
تبصره 2 : كليه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضاي رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار با مهر جامعه معتبر خواهد بود .
تبصره : 3  :  هيئت مديره  مي تواند از بين خود يا اعضاي جامعه يكنفر شخص حقيقي را بعنوان دبير انتخاب كرده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد .
دبير در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده جامعه محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد.
تبصره 4 : هيآت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي جامعه را تشكيل دهد.
تبصره : 5  : آئين نامه اجرايي اين اساسنامه  بعد از تصويب هيات مديره و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

ج : بازرسان
ماده 20
مجمع عمومي عادي 3 نفر را بعنوان بازرس اصلي  و 2 نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد.
تبصره 1 : انتخاب مجددبازرسان بلا مانع است.
تبصره 2 : اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده 21
وظايف بازرسان به شرح زير است :
1-بررسي كليه اسناد و اوراق مالي جامعه و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2-مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد جامعه براي ارائه به مجمع عمومي .
3-ارائه گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اسانامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومي .
تبصره : گزارش بازرسان بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر جامعه آماده باشد .

ماده 22
كليه اسناد و مدارك جامعه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيئت مديره جهت بررسي در دسترس بازرسان و نمايندگان كميسيون ماده 10 احزاب قرار  گيرد .

فصل چهارم :
بودجه و مواد متفرقه :
ماده 23
بودجه جامعه از ظريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و نيز حق عضويت اعضا ، تامين مي شود .

ماده 24
در آمدها و هزينه هاي جامعه در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارائه خواهد شد .
تبصره 1 :  كليه دفاتر مالي جامعه در صورت مراجعه مامورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 : سال مالي جامعه منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه امرداد ختم مي شود.
تبصره 3 : كليه وجوه مازاد  بر هزينه هاي جاري جامعه در حساب مخصوصي بنام جامعه نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور نگهداري خواهد شد.

ماده 25
كليه مدارك ، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در  دفتر مركزي جامعه نگهداري مي شود.
مكاتبات رسمي جامعه با امضاي رئيس هيت مديره و در غياب او نايب رئيس هيآت مديره و يا مهر جامعه انجام خواهد شد.
تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيآت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 26 :
هر گونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاء هيآت مديره و بازرسان در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.
تبصره : محل جامعه و اقامتگاه اعضاي هيئت مديره و اشخاص صاحب امضا و تغييرات بعد ي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده اسناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27 :
جامعه داراي مهر و نشان مخصوصخواهد بود كه شكل و متن ان پس از تصويب هيئت مديره و مجوز وزارت كشور تهيه و استفاده خواهد شد.
تبصره : هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان جامعه مسئوليت قانوني دارد .

ماده 28 :
با توجه به اينكه ماهيتاً غير تجاري مي باشد نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.

انحلال :
ماده 29
 در موراد زير جامعه منحل مي شود :
1- بنا به راي مجمع عمومي فوق العاده .
2- در صورتي كه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن ، موضوعي را كه براي آن تشكيل شده  انجام نداده يا انجام آن غير ممكن باشد .
3- بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدورحكم قطعي دادگاه .

ماده 30
انحلال : در صورت انحلال جامعه، مجمع عمومی فوق العاده  هیات تصفیه ای را ( حداقل سه 3 نفر ) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید . این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 ده قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید .هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10  ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد .

ماده 31
این اساسنامه متشمل بر چهار فصل و 31 ماده و 33 تبصره در اولین نشست اعضای مجمع عمومی در تاریخ 26/03/1390 به تصویب رسید .

  
  

آب و هوا