گزارش دیدار هیات مدیره با آقای دکتر انجیدنی (مدیر نظارت بر امور درمان) در این جلسه که راس ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 98/6/6 در معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید، ابتدا رئیس هیات مدیره آقای بیژن نجاتی ضمن معرفی جابک خراسان و تشکر از معاونت درمان در خصوص مشکل حضور افراد غیر مرتبط در آزمایشگاهها درخواست نمودند که در فرایند نظارت بر موضوع یاد شده جابک خراسان نیز بتواندمشارکت داشته و نقش موثری ایفا نمایدکه آقای دکتر انجیدنی ضمن استقبال از این امر مقرر شد ساز و کار آن توسط هیات مدیره پیشنهاد گردد.سپس درمورد مراکز آموزشی غیر مجاز و متخلف که بصورت غیر قانونی به آموزش نیروهای غیر مرتیط می پردازند نیز مقرر گردید: با ذکر مورد به معاونت درمان معرفی گردیده اعمال قانون گردند، ضمن اینکه در زمینه امور آموزشی پرسنلی جابک اعلام همکاری نمود.در ادامه جلسه در سایر موارد از جمله ارتقاء منزلت و جایگاه آزمایشگاهیان و سوپروایزرهای پرتلاش و سخت کوش آزمایشگاهی و محرومیتهای آنها از حقوق قانونی خویش و سایر مشکلات همکاران همچنین طرح جامع گردآوری اطلاعات پرسنل شاغل در آزمایشگاهها بحث و تبادل نظر گردیدو مقرر شد: جابک کلیه طرح هاو پیشنهادهای عملیاتی خویش را در زمینه های فوق بصورت مکتوب تهیه و ارائه نماید. جلسه در ساعت 10 روز یادشده به پایان رسید. اعضاء حاضر در جلسه:آقایان: بیژن نجاتی، مهدی خدیوی، محسن ولی زاده، مهدی عطاریان، امید نجاتی، امیر میر باقری