نتایج مسابفات جام ورزشی حکیم جرجانی

تیم اول: بیمارستان رضوی


تیم دوم: آزمایشگاه دکتر صادقیان


تیم سوم: آزمایشگاه دکتر موید


آقای گل مسابقات: امیررضا محمدزاده