گزارش جلسه "مجمع عمومي" مورخ 29 تيرماه 97
دراين جلسه كه راس ساعت 10:45 روز يادشده فوق در تالارپندي بيمارستان قائم(عج) آغازگرديد، پس از تلاوت آياتي چنداز كلام ا..... مجيدتوسط آقاي طباطبايي، مراسم انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجمع برگزارشدكه طي آن آقايان طوسي، صفايي، تفرشيان، فاضل به ترتيب بعنوان رئيس، نايب رئيس، و ناظرين مجمع توسط اعضاء حاضرانتخاب شدند. سپس طبق دستورجلسه، نخست آقاي خديوي طي گزارش مبسوطي به اقدامات هيات مديره در زمينه امور اداري و مالي و آموزشي از سال 96 تا كنون اشاره نمودند، بدنبال آن گزارش بازرسي جامعه توسط آقاي بهجتي ارائه گرديدسپس مراسم انتخاب بازرس جامعه بعمل آمدكه طي آن خانم ملائي بعنوان بازرس اصلي و آقاي بهجتي بعنوان بازرس علي البدل جامعه براي مدت يك سال انتخاب شدند. دربخش پاياني مجمع تعدادي از اعضاء به اظهار نظر در باره اقدامات جابك پرداختند، از جمله آقاي اسعدي كه از شهرستان نيشابور در مجمع حضور يافته بودند ضمن انتقاد از برنامه هاي جابك خراسان و كشوري، دليل حضور اندك اعضاء را در مجمع عملكرد ضعيف جابك عنوان نمودند. درادامه آقاي قابوسي نيز با انتقاد ازاقدامات جابك، "حق را گرفتني"توصيف نموده خواستار الگو گرفتن از " كاميونداران كشور "دراحقاق حقوق خويش شدند! در همين زمينه تعداد ديگري از اعضاء خواستار عدم بكارگيري غير مرتبطين در آزمايشگاهها شدند.كه درپاسخ آقاي خديوي با اشاره به برخي دستورالعملها و اقدامات انجام شده از كليه اعضا درخواست نمودند ضمن همكاري با جابك مشكلات موجود را مرتفع نمايند.سپس آقاي علوي از اعضاء هيات مديره كشوري نيز با اشاره به تلاشهاي وسيع و همه جانبه جابك درزمينه تثبيت حق سختي شرائط محيط كاري، اعلام نمودندكه در حال حاضر مشكلات ناشي از عدم اجراي صحيح قوانين است و گرنه لوايح و مقررات كافي وجود دارد. وي با بيان اينكه "هرگز هدف وسيله را توجيه نمي كند"، كليه خواستها و مطالبات همكاران را مشروع وقانوني دانسته و روشهاي پيگيري آنها را نيزلاجرم قانوني ودور از روشهاي تند و افراطي دانستند.جلسه در ساعت 12:45 روز مذكور به پايان رسيد.
درحاشيه مراسم:
* با وجود تبليغات مناسب از طرق گوناگون متاسفانه تعداد اندكي از اعضاء در مجمع حضور يافته بودند.* آقاي اشراقي به نمايندگي از استانداري خراسان رضوي در اين مراسم حضور داشتند.* آقاي اسعدي ضمن انصراف از كانديداتوري، دربخشي پاياني سخنان خويش قبل از اعلام نتايج، راي اعضاي مجمع را "سازمان يافته" تلقي نمودند!
"جامعه آزمايشگاهيان باليني خراسان رضوي"