در اولین هم اندیشی هیات مدیره به منظور اطلاع رسانی و مدیریت بهتر امور پرسنلی ، آموزشی و رفاهی اعضاء محترم جابک خراسان رضوی افتتاح سایت در اولویت قرار گرفت.