بزرگترین گردهمایی علوم آزمایشگاهیان استان خراسان رضوی با همت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی، انجمنهای علوم آزمایشگاهی، اداره امور آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار می گردد.

در حاشیه این گردهمائی، نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی به منظور آشنائی بیشتر اساتید، مسئولین فنی آزمایشگاهها و همکاران آزمایشگاهی برگزار  گردید.