کنفراس علمی اصول  کنترل کیفی داخلی و خارجی  با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی برگزار میگردد. همکاران  جهت ثبت نام به سامانه آموزش مداوم (   https://mashhad.ircme.ir  )مراجعه نمایید.